Ředitelka Střední zdravotnické školy, Opava, příspěvkové organizace

vyhlašuje

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

do následujících oborů vzdělání:

obor vzdělánípočet třídpředpokládaný
počet
přijímaných uchazečů
kritéria
53-41-M/03 Praktická sestra
čtyřleté studium s maturitní zkouškou
256zde
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
čtyřleté studium s maturitní zkouškou
126zde
53-41-H/01 Ošetřovatel
tříleté studium s výučním listem
124zde

Přijímací řízení se dále řídí následujícími právními předpisy a dokumenty:

 • zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • nařízením vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, který pozbývá platnosti uplynutím dne 31. srpna 2023, (dále jen „zákon č. 67/2022 Sb.“);
 • sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, (dále jen „MŠMT“ nebo „ministerstvo“), kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023, č. j. MSMT-373/2022-17 ze srpna 2022, v souladu s ustanovením § 60c odst. 1 školského zákona, (dále jen „sdělení MŠMT“);
 • opatřením obecné povahy MŠMT, č. j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. října 2022, které nabývá účinnosti dnem 27. října 2022, (dále jen „OOP MŠMT“);
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k přijímacímu řízení

Jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou (Praktická sestra a Zdravotnické lyceum) se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ve dvou termínech:

První termín jednotné přijímací zkoušky                  13. dubna 2023

Druhý termín jednotné přijímací zkoušky                 14. dubna 2023

Pokud uchazeč nebude moci konat jednotnou zkoušku pro závažné důvody (např. zdravotní), umožní škola uchazeči vykonání jednotné zkoušky v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:

První termín jednotné přijímací zkoušky                   10. května 2023

Druhý termín jednotné přijímací zkoušky                 11. května 2023

 Přípravou zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribucí, zpracováním a hodnocením výsledků testů bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotné přijímací zkoušky a ilustrační testy jsou zveřejněny na adrese: www.cermat.cz

Termíny jednotné přijímací zkoušky se nevztahují na obor vzdělání Ošetřovatel.

Přijímací zkouška do oboru vzdělání Ošetřovatel se nekoná.

Podávání a vyplňování přihlášek

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do 1. března 2023 ředitelce školy na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku do nejvýše dvou různých středních škol nebo nejvýše dvou různých oborů vzdělání v jedné střední škole. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Pořadí škol a oboru vzdělání musí být na obou přihláškách shodné. Pořadím škol uvedených v přihlášce se nyní určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána jednotná zkouška v přijímacím řízení pro obory s maturitní zkouškou. Pořadí škol již neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje.

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Datum jednotné přijímací zkoušky na přihlášce uchazeč nevyplňuje!

V přihlášce se uvádí číslo datové schránky (pokud ji má zákonný zástupce, popř. zletilý uchazeč vytvořenou), do které budou doručeny písemnosti z přijímacího řízení.

Přihlášku lze okopírovat, v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout. Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíše a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení.

Přihlášku ke vzdělávání je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se vytisknout ji na jeden list. Pokud je přihláška vytištěna na dva listy, je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení (sešívačkou, přelepit samolepkou s podpisem zákonného zástupce nebo uchazeče).

Tiskopis přihlášky lze stáhnout ze stránek MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore , nebo z našich stránek

Součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obory Praktická sestra a Ošetřovatel, který se doplňuje do tiskopisu přihlášky, popř. přímo na Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání (tato žádost je určena pro posuzujícího lékaře, doporučujeme stáhnout před návštěvou lékaře). Pokud lékař potvrdí způsobilost přímo do Žádosti, přiloží ji uchazeč k přihlášce.

U oboru vzdělání Zdravotnické lyceum se lékařský posudek nevyžaduje.

K přihlášce uchazeč přiloží:

 1. uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy podmínek přijímacího řízení
 • doklady o výsledcích v soutěžích (diplomy, potvrzení o umístění) – viz. Kritéria přijímacího řízení (pouze uchazeči o obor vzdělání Ošetřovatel)
 • vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou)
 • vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou)
 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
 • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně

Dokladem podle odstavce 3. a 4. je i výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce, přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje.

Po uzávěrce přihlášek a jejich zpracování budou zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslány pozvánky k přijímací zkoušce.

Cizinci a osoby pobývajících dlouhodobě v zahraničí

Osobám, které získaly předchozí vzděláním ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouškaz českého jazyka. Střední škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání.

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky, znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Rozhovor proběhne před 3člennou odbornou komisí jmenovanou ředitelkou školy. Rozhovor ověří znalosti českého jazyka na úrovni RVP pro základní školy. Délka pohovoru je 15 minut. Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Zápisový lístek

Úmysl vzdělávat se na dané střední škole musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá zápisový lístek na sekretariátě školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole.

 Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. Ostatním uchazečům vydá na žádost zápisový lístek krajský úřad příslušný dle trvalého místa pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Pokud zápisový lístek odevzdávat nebudete, oznamte prosím tuto skutečnost obratem naší škole (kancelar@zdrav-sk.opava.cz; reditelka@zdrav-sk.opava.cz), dáváte tak možnost přijetí dalším uchazečům v pořadí.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn ve vstupních prostorách budovy školy a na internetových stránkách školy www.szsopava.cz.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Další kola přijímacího řízení

Ředitelka školy může k naplnění předpokládaného počtu přijatých žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Další informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023 vydané MŠMT ČR naleznete ZDE:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

V Opavě dne 25. ledna 2023                                        Mgr. Monika Gebauerová

                                                                                               ředitelka školy

tiskopis – posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu (obory Praktická sestra, Ošetřovatel)

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek. Např. ukládání preferencí vzhledu. Konkrétní názvy souborů cookies lze zobrazit v nastavení, vedle tlačítka souhlasím. Děkujeme za pochopení. Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Souhlasím
Nesouhlasím
Soukromí a politika souborů cookies
Soukromí a politika souborů cookies
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://szsopava.cz/

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vaše osobní údaje neshromažďujeme, protože na webových stránkách nemáme povolenou možnost registrace, přidávat obsah nebo komentáře.

Cookies

Pokud si zvolíte preference vzhledu, ukládá se tato volba do souboru cookies. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Uložit nastavení
Nastavení