Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Opava, příspěvkové organizace
vyhlašuje
dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

1.kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích
do následujících oborů vzdělání:

 obor vzdělání počet tříd předpokládaný počet uchazečůkritéria
 53-41-M/03 Praktická sestra
čtyřleté studium s maturitní zkouškou
 2 60zde
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
čtyřleté studium s maturitní zkouškou
128zde
53-41-H/01 Ošetřovatel
tříleté studium s výučním listem
 1 24zde

Přijímací řízení se dále řídí následujícími právními předpisy a dokumenty:
* zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
* nařízením vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;
* sdělením MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/20222, č.j.MSMT-22753/2021-1, v souladu s ustanovením § 60c odst. 1 školského zákona


Informace k přijímacímu řízení
Jednotná přijímací zkouška
v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou (Praktická sestra a Zdravotnické lyceum) se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ve dvou termínech:

První termín jednotné přijímací zkoušky – 12. dubna 2022
Druhý termín jednotné přijímací zkoušky – 13. dubna 2022


Pokud uchazeč nebude moci konat jednotnou zkoušku pro závažné důvody (např. zdravotní), umožní škola uchazeči vykonání jednotné zkoušky v náhradním termínu.
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:
První termín jednotné přijímací zkoušky -10. května 2022
Druhý termín jednotné přijímací zkoušky – 11. května 2022


Přípravou zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribucí, zpracováním a hodnocením výsledků
testů bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Bližší podrobnosti
k organizaci konání jednotné přijímací zkoušky a ilustrační testy jsou zveřejněny na adrese:
www.cermat.cz


Termíny jednotné přijímací zkoušky se nevztahují na obor vzdělání Ošetřovatel.
Přijímací zkouška do oboru vzdělání Ošetřovatel se nekoná.


Podávání a vyplňování přihlášek
Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do 1. března 2022
ředitelce školy na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku do nejvýše dvou různých
středních škol nebo nejvýše dvou různých oborů vzdělání v jedné střední škole
. Pokud uchazeč
podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává
druhou přihlášku.
Pořadí škol a oboru vzdělání musí být na obou přihláškách shodné. Pořadím škol uvedených
v přihlášce se nyní určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána jednotná zkouška
v přijímacím řízení pro obory s maturitní zkouškou. Pořadí škol již neurčuje, kterou školu uchazeč
preferuje.
Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce
školu a název jednoho oboru, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.
Datum jednotné přijímací zkoušky na přihlášce uchazeč nevyplňuje!


V přihlášce se uvádí číslo datové schránky (pokud ji má zákonný zástupce, popř. zletilý uchazeč
vytvořenou), do které budou doručeny písemnosti z přijímacího řízení.


Přihlášku lze okopírovat, v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout. Obě vyhotovení
uchazeč a zákonný zástupce podepíše a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek
z vysvědčení.
Přihlášku ke vzdělávání je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se vytisknout ji na
jeden list. Pokud je přihláška vytištěna na dva listy, je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení
(sešívačkou, přelepit samolepkou s podpisem zákonného zástupce nebo uchazeče).


Tiskopis přihlášky stáhnete ze stánek MŠMT zde.


Součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obory
Praktická sestra a Ošetřovatel
, který se doplňuje do tiskopisu přihlášky popř. přímo na Žádost o
posouzení
zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání (tato žádost je určena pro posuzujícího
lékaře, doporučujeme stáhnout před návštěvou lékaře). Pokud lékař potvrdí způsobilost přímo
do Žádosti, přiloží ji uchazeč k přihlášce.

tiskopis – posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu (obory Praktická sestra, Ošetřovatel)


U oboru vzdělání Zdravotnické lyceum se lékařský posudek nevyžaduje.


K přihlášce uchazeč přiloží:

  1. uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského
    zařízení
    obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy podmínek přijímacího řízení

2. doklady o výsledcích v soutěžích (diplomy, potvrzení o umístění) – viz. Kritéria přijímacího
řízení (pouze uchazeči o obor vzdělání Ošetřovatel)

3. vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč
splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po
splnění povinné školní docházky (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není
potvrzena školou)

4. vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč
ukončil nebo ukončí základní vzdělání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před
splněním povinné školní docházky (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není
potvrzena školou)

5. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí
povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

6. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou
nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí
vyžaduje získání příslušného stupně


Dokladem podle odstavce 3. a 4. je i výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku nebo
jeho úředně ověřená kopie. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení
vzdělávání.


V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední
překlad do českého jazyka. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do
českého jazyka nevyžaduje.
Po uzávěrce přihlášek a jejich zpracování budou zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci
nezletilého uchazeče zaslány pozvánky k přijímací zkoušce.


Cizinci a osoby pobývajících dlouhodobě v zahraničí
Osobám, které získaly předchozí vzděláním ve škole mimo území České republiky se při
přijímacím řízení ke vzdělávání promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Střední
škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru.
Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku
z českého jazyka a literatury, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě
redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru
vzdělání.


Zápisový lístek
Úmysl vzdělávat se na dané střední škole musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče
potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdá zápisový lístek na sekretariátě školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán ve stanovené lhůtě,
zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané
střední škole.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. Ostatním
uchazečům vydá na žádost zápisový lístek krajský úřad příslušný dle trvalého místa pobytu
uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky.


Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit
zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání.


Pokud zápisový lístek odevzdávat nebudete, oznamte prosím tuto skutečnost obratem naší
škole (kancelar@zdrav-sk.opava.cz; reditelka@zdrav-sk.opava.cz), dáváte tak možnost přijetí
dalším uchazečům v pořadí.


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů.
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn ve vstupních
prostorách budovy školy a na internetových stránkách školy www.szsopava.cz.


Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno
rozhodnutí o nepřijetí.


Další kola přijímacího řízení
Ředitelka školy může k naplnění předpokládaného počtu přijatých žáků vyhlásit další kola
přijímacího řízení.


Další informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022 vydané
MŠMT ČR naleznete ZDE.


V Opavě dne 28. ledna 2022

Mgr. Alena Šimečková
ředitelka školy

tiskopis – posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu (obory Praktická sestra, Ošetřovatel)