Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

v souvislosti se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zákonem č. 500/20004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a vyhláškou č. 150/1958 Ú.I., v platném znění.

Název organizace: Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Dvořákovy sady 176/ 2, 746 01 Opava

IČ: 00601152

DIČ: CZ 00601152

IZO: 110010086

tel.: 553 652 325

e-mail: kancelar@zdrav-sk.opava.cz

web: www.szsopava.cz

Datová schránka ID: i5nfge7 

Adresa elektronické podatelny: SZSOP@po-msk.cz

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě: DOC, DOCX,GIF,JPEG,JPG,PDF,RTF,TIF,TIFF,XML,XMLX,ZFO. Maximální velikost zprávy 20 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní průvodce přijímá dokumenty v digitální podobě: CD, USB FLASH DISK

č. účtu: 13738821/0100

Nadační fond Střední zdravotnické školy v Opavě

č. účtu 1494401/0300

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace je zřízena Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, č. j. ZL/198//2001 ze dne 20. prosince 2001 a zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení Rozhodnutím MŠMT České republiky pod č. j. 320-06-02-1996-52 ze dne 31. 5. 1996. Úplné znění zřizovací listiny ke dni 14.3. 2019 vydáno zastupitelstvem kraje usnesením č. 11/1265 ze dne 13. března 2019. Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 410. Organizace vykonává činnost střední školy ve smyslu ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ředitelem školy je Mgr. Monika Gebauerová, která byla do funkce jmenována radou Moravskoslezského kraje jmenovacím dekretem č.j. MSK 81330/2022 ze dne 31.5.2022 s účinností od 1. 8. 2022. Pravomoc a působnost ředitelky školy je dána zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vymezení pravomoci a působnosti je konkretizováno v § 164-166.

Pracovníkem pověřeným přijímáním žádostí, stížností, podnětů a oznámení v souladu s § 2 odst. 1 vyhlášky č. 150/58 Ú.I, je určena Martina Kozelková, sekretářka školy, telefon 553 652 325, e-mail: kancelar@zdrav-sk.opava.cz. Pracovnice je povinna od 1. ledna 2004 vést evidenci stížností a žádostí o poskytování informací. O stížnostech a žádostech je povinna informovat ředitelku školy, která rozhodne, který zaměstnanec bude pověřen řešením dané stížnosti nebo poskytnutím informace.

Pracovníky pověřenými poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou určeni:

 • Mgr. Monika Gebauerová, ředitelka školy, telefon: 553 652 325, 732 337 803

e-mail: reditelka@zdrav-sk.opava.cz

 • Mgr. Kateřina Soušková, zástupkyně statutárního orgánu, telefon: 553 652 325

e-mail: souskova@szsopava.cz

 • Mgr. Věra Hromadová, vedoucí učitelka praktického vyučování, telefon: 553 652 325

e-mail: hromadova@szsopava.cz

Ostatní pedagogičtí pracovníci podávají informace v souvislosti se studiem žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků.

Pracovníkem pověřeným prací výchovného poradce je:

Mgr. Lenka Kroulíková, telefon 553 652 325

Pracovníkem pověřeným prací preventisty rizikového chování je:

Mgr. Milena Pavelková, telefon 553 652 325

Možnost odvolání proti rozhodnutím ředitele je v následujících případech týkajících se studia:

 • přijetí, nepřijetí ke studiu
 • zamítnutí žádosti o individuální vzdělávací plán
 • zamítnutí žádosti o přerušení studia
 • zamítnutí žádosti o přestup
 • zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 66 školského zákona
 • zamítnutí žádosti o přeřazení do vyššího ročníku
 • podmíněné vyloučení ze studia
 • vyloučení ze studia
 • zamítnutí žádosti o změnu studijního oboru
 • zamítnutí žádosti o opakování ročníku

Odvolání se podává u ředitele školy v termínech dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění. O odvolání rozhoduje zřizovatel.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů: 

 • žádost se podává ústně, pokud ji nelze vyřídit ihned, sepíše se o této záznam, který se předloží žadateli k podpisu
 • žádost podaná písemnou formou musí obsahovat potřebné údaje, ze kterých je možno vycházet při jejím vyřizování
 •  stížnost musí být vyřízena nejdéle do 60 dnů od doručení
 • je nepřípustné postupovat vyřízení stížnosti pracovníkům nebo útvarům, proti kterým stížnost směřuje
 • stížnost na vedoucího organizace může být postoupena k vyřízení nadřízenému orgánu
 • odborový orgán je oprávněn účastnit se prošetření stížností
 • o vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva, a to i v případě, byla-li stížnost neoprávněná
 • nejméně 2x do roka je nutno zpracovat zprávu o došlých vyřízených a nevyřízených stížnostech

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací:

 • žádost lze podat ústně, písemně nebo na jiném nosiči dat
 • žádost přijímá pracovník pověřený evidencí pošty, poté ji předá pracovníkovi pověřenému přijímáním a vyřizováním žádostí
 • vedoucí organizace pověří pracovníka, který žádost vyřídí (pokud ji nevyřídí sám)
 • v případě písemného vyřízení je nutno, aby rozhodnutí obsahovalo veškeré údaje podle správního řádu
 • proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů od doručení


Předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:


1. Vnitřní školní normy:

 • zařazení do sítě škol
 • statut školy
 • zřizovací listina
 • plán práce školy
 • školní vzdělávací plány a tematické plány
 • pracovní řád
 • organizační a provozní řád
 • vnitřní platový předpis
 • kolektivní smlouva
 • směrnice pro zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů
 • spisový a skartační řád
 • požární řád
 • školní řád
 • vnitřní klasifikační řád


2. Přehled nejdůležitějších právních předpisů (vždy v platném znění):

 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 106/1999 Sb., o podmínkách práva svobodného přístupu k informacím
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • vyhláška č.356/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Sazebník úhrad za poskytování informací:
Úhrada za vynaložené náklady na vystavování výpisů z katalogu, protokolů o maturitní zkoušce, protokolů o závěrečné zkoušce, dokladů o absolvovaném počtu hodin v jednotlivých předmětech učebního plánu a dokladů o absolvovaném počtu hodin odborné výuky ošetřování nemocných dle učebního plánu

– 100,- Kč/1 list A4

Úhrady se vybírají v pokladně školy proti stvrzence a jsou příjmem školy.

Výroční zprávy a školní vzdělávací programy jsou k dispozici u ředitelky školy.

Podatelna

úřední hodiny:             pondělí–pátek   7:00 – 11:00, 13:00 – 15:00

Fakturační adresa

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace

Dvořákovy sady 176/ 2

746 01 Opava

                                                                                              Mgr. Monika Gebauerová

                                                                                              ředitelka školy