v souvislosti se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zákonem č. 500/20004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a vyhláškou č. 150/1958 Ú.I., v platném znění.

Název organizace: Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Dvořákovy sady 176/ 2, 746 01 Opava

IČ: 00601152

DIČ: CZ 00601152

IZO: 110010086

tel.: 553 652 325

e-mail: kancelar@szsopava.cz

web: www.szsopava.cz

Datová schránka ID: i5nfge7 

Adresa elektronické podatelny: SZSOP@po-msk.cz

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě: DOC, DOCX,GIF,JPEG,JPG,PDF,RTF,TIF,TIFF,XML,XMLX,ZFO. Maximální velikost zprávy 20 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní průvodce přijímá dokumenty v digitální podobě: CD, USB FLASH DISK

č. účtu: 13738821/0100

Nadační fond Střední zdravotnické školy v Opavě

č. účtu 1494401/0300

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace je zřízena Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, č. j. ZL/198//2001 ze dne 20. prosince 2001 a zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení Rozhodnutím MŠMT České republiky pod č. j. 320-06-02-1996-52 ze dne 31. 5. 1996. Úplné znění zřizovací listiny ke dni 14.3. 2019 vydáno zastupitelstvem kraje usnesením č. 11/1265 ze dne 13. března 2019. Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 410. Organizace vykonává činnost střední školy ve smyslu ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ředitelem školy je Mgr. Monika Gebauerová, která byla do funkce jmenována radou Moravskoslezského kraje jmenovacím dekretem č.j. MSK 81330/2022 ze dne 31.5.2022 s účinností od 1. 8. 2022. Pravomoc a působnost ředitelky školy je dána zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vymezení pravomoci a působnosti je konkretizováno v § 164-166.

Pracovníkem pověřeným přijímáním žádostí, stížností, podnětů a oznámení v souladu s § 2 odst. 1 vyhlášky č. 150/58 Ú.I, je určena Martina Kozelková, sekretářka školy, telefon 553 652 325, e-mail: kancelar@szsopava.cz. Pracovnice je povinna od 1. ledna 2004 vést evidenci stížností a žádostí o poskytování informací. O stížnostech a žádostech je povinna informovat ředitelku školy, která rozhodne, který zaměstnanec bude pověřen řešením dané stížnosti nebo poskytnutím informace.

Pracovníky pověřenými poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou určeni:

 • Mgr. Monika Gebauerová, ředitelka školy, telefon: 553 652 325, 732 337 803

e-mail: reditelka@szsopava.cz

 • Mgr. Kateřina Soušková, zástupkyně statutárního orgánu, telefon: 553 652 325

e-mail: souskova@szsopava.cz

 • Mgr. Věra Hromadová, vedoucí učitelka praktického vyučování, telefon: 553 652 325

e-mail: hromadova@szsopava.cz

Ostatní pedagogičtí pracovníci podávají informace v souvislosti se studiem žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků.

Pracovníkem pověřeným prací výchovného poradce je:

Mgr. Lenka Kroulíková, telefon 553 652 325

Pracovníkem pověřeným prací preventisty rizikového chování je:

Mgr. Milena Pavelková, telefon 553 652 325

Možnost odvolání proti rozhodnutím ředitele je v následujících případech týkajících se studia:

 • přijetí, nepřijetí ke studiu
 • zamítnutí žádosti o individuální vzdělávací plán
 • zamítnutí žádosti o přerušení studia
 • zamítnutí žádosti o přestup
 • zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 66 školského zákona
 • zamítnutí žádosti o přeřazení do vyššího ročníku
 • podmíněné vyloučení ze studia
 • vyloučení ze studia
 • zamítnutí žádosti o změnu studijního oboru
 • zamítnutí žádosti o opakování ročníku

Odvolání se podává u ředitele školy v termínech dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění. O odvolání rozhoduje zřizovatel.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů: 

 • žádost se podává ústně, pokud ji nelze vyřídit ihned, sepíše se o této záznam, který se předloží žadateli k podpisu
 • žádost podaná písemnou formou musí obsahovat potřebné údaje, ze kterých je možno vycházet při jejím vyřizování
 •  stížnost musí být vyřízena nejdéle do 60 dnů od doručení
 • je nepřípustné postupovat vyřízení stížnosti pracovníkům nebo útvarům, proti kterým stížnost směřuje
 • stížnost na vedoucího organizace může být postoupena k vyřízení nadřízenému orgánu
 • odborový orgán je oprávněn účastnit se prošetření stížností
 • o vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva, a to i v případě, byla-li stížnost neoprávněná
 • nejméně 2x do roka je nutno zpracovat zprávu o došlých vyřízených a nevyřízených stížnostech

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací:

 • žádost lze podat ústně, písemně nebo na jiném nosiči dat
 • žádost přijímá pracovník pověřený evidencí pošty, poté ji předá pracovníkovi pověřenému přijímáním a vyřizováním žádostí
 • vedoucí organizace pověří pracovníka, který žádost vyřídí (pokud ji nevyřídí sám)
 • v případě písemného vyřízení je nutno, aby rozhodnutí obsahovalo veškeré údaje podle správního řádu
 • proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů od doručení


Předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:


1. Vnitřní školní normy:

 • zařazení do sítě škol
 • statut školy
 • zřizovací listina
 • plán práce školy
 • školní vzdělávací plány a tematické plány
 • pracovní řád
 • organizační a provozní řád
 • vnitřní platový předpis
 • kolektivní smlouva
 • směrnice pro zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů
 • spisový a skartační řád
 • požární řád
 • školní řád
 • vnitřní klasifikační řád


2. Přehled nejdůležitějších právních předpisů (vždy v platném znění):

 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 106/1999 Sb., o podmínkách práva svobodného přístupu k informacím
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • vyhláška č.356/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Sazebník úhrad za poskytování informací:
Úhrada za vynaložené náklady na vystavování výpisů z katalogu, protokolů o maturitní zkoušce, protokolů o závěrečné zkoušce, dokladů o absolvovaném počtu hodin v jednotlivých předmětech učebního plánu a dokladů o absolvovaném počtu hodin odborné výuky ošetřování nemocných dle učebního plánu

– 100,- Kč/1 list A4

Úhrady se vybírají v pokladně školy proti stvrzence a jsou příjmem školy.

Výroční zprávy a školní vzdělávací programy jsou k dispozici u ředitelky školy.

Podatelna

úřední hodiny:             pondělí–pátek   7:00 – 11:00, 13:00 – 15:00

Fakturační adresa

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace

Dvořákovy sady 176/ 2

746 01 Opava

                                                                                              Mgr. Monika Gebauerová

                                                                                              ředitelka školy

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek. Např. ukládání preferencí vzhledu. Konkrétní názvy souborů cookies lze zobrazit v nastavení, vedle tlačítka souhlasím. Děkujeme za pochopení. Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Souhlasím
Nesouhlasím
Soukromí a politika souborů cookies
Soukromí a politika souborů cookies
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://szsopava.cz/

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vaše osobní údaje neshromažďujeme, protože na webových stránkách nemáme povolenou možnost registrace, přidávat obsah nebo komentáře.

Cookies

Pokud si zvolíte preference vzhledu, ukládá se tato volba do souboru cookies. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Uložit nastavení
Nastavení