Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

V září se uskutečnily adaptační kurzy pro první ročníky, kde měli studenti možnost lépe poznat své nové třídní kolektivy uprostřed krásné přírody v rekreačním středisku Setina. Většina tříd měla seznamovací pobyt dvoudenní, avšak třídy 1. a 2. ročníku oboru Ošetřovatel využily možnosti adaptovat se na třídní kolektiv v rámci třídenní pobytové akce vedené certifikovaným externím lektorem Mgr. Přemyslem Šeďenkou. Pro letošní rok se totiž podařilo získat finanční dotaci v rámci výzvy MŠMT „Spolu po covidu“. Účastníci adaptačních kurzů byli žáci a jejich třídní učitelé, nechyběl ani metodik prevence naší školy. Cílem těchto kurzů bylo minimalizovat negativní dopady dlouhodobé distanční výuky, ale také podpořit pedagogy naší školy, aby dokázali efektivně využívat společenská a globální témata v procesu výchovně – vzdělávacím. Touto akcí jsme se snažili obnovit pozitivní atmosféru ve třídách, pomoct studentům i učitelům znovunavázat sociální vazby a zvyšovat jejich odolnost vůči negativním vlivům, které na žáky i učitele působí. Aktivity realizované na pobytovém programu byly rozděleny do dvou hlavních témat, vzájemně se prolínajících. Jednalo se o aktivity zaměřené na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví u žáků a aktivity zaměřené na globální rozvojové vzdělávání. Nechyběly ani hry na rozvoj komunikace mezi žáky navzájem a mezi žáky a třídním učitelem. Pro první ročník oboru Ošetřovatel byli připraveny také různé „teambuildingové hry“ na seznámení se v novém kolektivu. Start do nového školního roku se vydařil, žáci i učitelé budou rádi vzpomínat na tyto pobytové akce a již nyní se těšíme na další spolupráci s panem Mgr. Přemyslem Šeďenkou, který pro nás má připravené návazné besedy z oblasti prevence rizikového chování.