Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Způsob ukončení a certifikace

Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent studijního oboru zdravotnické lyceum je připraven ke studiu všech oborů na vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně – sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, na lékařských fakultách, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciální vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání, např. zdravotnický asistent, ošetřovatel, zubní instrumentářka. Uplatnění mohou najít i v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se sociální nebo charitativní činností.

Po ukončení studia oboru Zdravotnické lyceum se absolvent nestává zdravotnickým pracovníkem.

Studijní obor sleduje tyto cíle:

 • podchytit zájem žáků o práci ve zdravotnictví a studiu lékařských a nelékařských oborů
 • poskytnout žákům všeobecný rozhled v oblasti zdravotnictví, lékařských a nelékařských povoláních a možnostech jejich studia
 • zkvalitnit celkovou přípravu žáků pro náročné studium na vysokých školách nejen po stránce vědomostní, ale také dovednostní a postojové, zejména formovat jejich vztah k práci ve zdravotnictví prostřednictvím celkového klimatu školy a denním kontaktem se žáky, kteří se připravují na konkrétní zdravotnické povolání.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, se zastoupením všech všeobecně vzdělávacích předmětů obvyklých u lyceálních oborů (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, dějepis, zeměpis, občanská nauka, matematika, ekonomika, informační a komunikační technologie), avšak s rozšířenou výukou těch předmětů, jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření.

V učebním plánu oboru jsou zařazeny mimo jiných tyto předměty:

 • psychologie
 • latinský jazyk
 • klinická propedeutika
 • výchova ke zdraví
 • první pomoc
 • mikrobiologie
 • ošetřovatelská propedeutika
 • odborná konverzace v cizím jazyce
 • patologie a patofyziologie