Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Dosažený stupeň vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení a certifikace

Závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Pracovní uplatnění absolventů

Po ukončení studia a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent / absolventka připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech. Pod přímým vedením všeobecné sestry a porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, se podílí na poskytování ošetřovatelské péče v rozsahu své odborné způsobilosti.

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických a sociálních zařízeních např. v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory, hospici aj.

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent byl vzděláván tak, aby si osvojil vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta, to je především činnosti zaměřené na uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb pacientů, zejména:

  • provádění hygienické péče pacientům
  • provádění úpravy lůžka
  • provádění základní prevence proleženin
  • pomoc při podávání stravy pacientům
  • péči o vyprazdňování pacientů
  • měření tělesné teploty, výšky a hmotnosti
  • péči o úpravu prostředí pacientů
  • podílení se na zajištění herních aktivit dětí, desinfekce a sterilizace zdravotnických prostředků
  • asistence při určených ošetřovatelských nebo léčebných výkonech