Dosažený stupeň vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace

Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/ absolventka připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem, nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale i širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru (oddělení nemocnic, polikliniky, lékařská nebo ošetřovatelská centra), v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, v denních stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.).

Výsledky vzdělávání

Absolvent si osvojí vědomosti a dovednosti potřebné pro:

 • poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podle stanoveného ošetřovatelského plánu
 • získávání a shromažďování informací potřebných pro sestavení ošetřovatelských diagnóz
 • práci se zdravotnickou dokumentací
 • sledování subjektivních a objektivních projevů a fyziologických funkcí pacientů (měření tělesné teploty, pulsu, dechu, krevního tlaku)
 • provádění úpravy lůžka
 • poskytování hygienické péče
 • poskytování rehabilitačního ošetřovatelství (ve spolupráci s fyzioterapeutem)
 • přípravu a podávání léků zažívacím traktem, kůží, dýchacími cestami (kromě intrabronchiální aplikace), injekcí do svalu, pod kůži nebo do kůže (s výjimkou novorozenců)
 • odběr krve, biologického materiálu
 • péči o akutní a chronické rány
 • obsluhu jednoduchých lékařských přístrojů
 • poskytnutí předlékařské první pomoci, spolupráci při lékařské první pomoci
 • asistenci při aplikaci transfúzních přípravků
 • přípravu pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, asistenci u těchto výkonů a poskytování ošetřovatelské péče při a po těchto výkonech
 • zavádění a udržování kyslíkové terapie

Absolvent je vzdělán tak, aby:

 • si osvojil odborné vědomosti, dovednosti a postupy nezbytné pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče, pro prevenci nemocí
 • se v odborné komunikaci vyjadřoval přesně, věcně a terminologicky správně, rozuměl základní latinské terminologii
 • měl přehled o organizaci a řízení zdravotnictví a o nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva
 • dovedl vhodným způsobem komunikovat s pacienty
 • při ošetřování pacienta jednal taktně, ohleduplně a s empatií, dodržoval práva pacientů
 • dodržoval etické zásady ošetřovatelské péče
 • uměl si zorganizovat práci, pracovat individuálně i v týmu
 • byl schopen uplatnit se na trhu práce a aktivně rozhodovat o své profesní kariéře

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent/ka, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech, a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek. Např. ukládání preferencí vzhledu. Konkrétní názvy souborů cookies lze zobrazit v nastavení, vedle tlačítka souhlasím. Děkujeme za pochopení. Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Souhlasím
Nesouhlasím
Soukromí a politika souborů cookies
Soukromí a politika souborů cookies
Cookie name Active

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://szsopava.cz/

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Vaše osobní údaje neshromažďujeme, protože na webových stránkách nemáme povolenou možnost registrace, přidávat obsah nebo komentáře.

Cookies

Pokud si zvolíte preference vzhledu, ukládá se tato volba do souboru cookies. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Uložit nastavení
Nastavení