Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Dosažený stupeň vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace

Maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Pracovní uplatnění absolventa

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/ absolventka připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem, nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale i širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru (oddělení nemocnic, polikliniky, lékařská nebo ošetřovatelská centra), v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, v denních stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.).

Výsledky vzdělávání

Absolvent si osvojí vědomosti a dovednosti potřebné pro:

 • poskytování ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu a podle stanoveného ošetřovatelského plánu
 • získávání a shromažďování informací potřebných pro sestavení ošetřovatelských diagnóz
 • práci se zdravotnickou dokumentací
 • sledování subjektivních a objektivních projevů a fyziologických funkcí pacientů (měření tělesné teploty, pulsu, dechu, krevního tlaku)
 • provádění úpravy lůžka
 • poskytování hygienické péče
 • poskytování rehabilitačního ošetřovatelství (ve spolupráci s fyzioterapeutem)
 • přípravu a podávání léků zažívacím traktem, kůží, dýchacími cestami (kromě intrabronchiální aplikace), injekcí do svalu, pod kůži nebo do kůže (s výjimkou novorozenců)
 • odběr krve, biologického materiálu
 • péči o akutní a chronické rány
 • obsluhu jednoduchých lékařských přístrojů
 • poskytnutí předlékařské první pomoci, spolupráci při lékařské první pomoci
 • asistenci při aplikaci transfúzních přípravků
 • přípravu pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, asistenci u těchto výkonů a poskytování ošetřovatelské péče při a po těchto výkonech
 • zavádění a udržování kyslíkové terapie

Absolvent je vzdělán tak, aby:

 • si osvojil odborné vědomosti, dovednosti a postupy nezbytné pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče, pro prevenci nemocí
 • se v odborné komunikaci vyjadřoval přesně, věcně a terminologicky správně, rozuměl základní latinské terminologii
 • měl přehled o organizaci a řízení zdravotnictví a o nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva
 • dovedl vhodným způsobem komunikovat s pacienty
 • při ošetřování pacienta jednal taktně, ohleduplně a s empatií, dodržoval práva pacientů
 • dodržoval etické zásady ošetřovatelské péče
 • uměl si zorganizovat práci, pracovat individuálně i v týmu
 • byl schopen uplatnit se na trhu práce a aktivně rozhodovat o své profesní kariéře

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent/ka, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech, a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky