Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Školská rada je zřízena a řídí se ustanovením $168 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Školská rada (dále jen ŠR) umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. ŠR má 6 členů, třetinu volí zákonní zástupci, třetinu pedagogičtí pracovníci, třetinu jmenuje Rada kraje. Volební období je tříleté.

Členové školské rady

  • jmenováni Radou kraje:

Bc. Lenka Červená

MUDr. Eva Sehnálková

  • zákonní zástupci žáků:

Jana Černá

Aleš Silber

  • zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Lucie Kupčíková

Mgr. Marta Konečná