Střední zdravotnická škola v Opavě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

06.01.2022

Tento dokument předkládá Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace, Dvořákovy sady 176/2, 746 01 Opava,  svým jménem jako „správce osobních údajů“ a je určena Vám jako subjektů údajů (společně “vy” nebo „subjekt osobních údajů“).

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, po jakou dobu a jakým způsobem bude zpracování probíhat.

(A) Jak získáváme osobní údaje   

Testování bude probíhat tzv. samotestu nebo předložením dokumentu dokládajícího výjimku z povinnosti testování na místě.

 • přímo od Vás (subjekt údajů);
 • z personální evidence.

(B) Osobní údaje (kategorie), které můžeme zpracovávat   

Správce osobních údajů může zpracovávat následující Osobní údaje:

 • Základní údaje: jméno a příjmení; třída; datum provedení testu (citlivý osobní údaj*); výsledek testu (citlivý osobní údaj*); informace o výjimce z povinného testování (datum testování na jiném místě).
 • Údaje pro vydání potvrzení o pozitivním výsledku testu: jméno a příjmení; rodné číslo; den provedení testu; informace o pozitivním výsledku testu (citlivý osobní údaj*).
 • Údaje pro hlášení KHS prostřednictvím aplikace Covid Forms Application: jméno a příjmení; rodné číslo; telefonní číslo; datum narození; kód zdravotní pojišťovny; kontaktní e-mailová adresa; obec bydliště a PSČ; státní občanství; datum provedení testu; identifikační údaje školy; informace o pozitivním výsledku testu (citlivý osobní údaj*).

* citlivý osobní údaj – osobní údaj zvláštní kategorie. K těmto údajů přistupujeme se zvláštní opatrností a požadavkem na zajištění vysoké úrovně bezpečnosti.

(C) Účely a právní základ zpracování dotčených osobních údajů

(C.1.) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

 • Zdraví a bezpečnost: ochrana zdraví a bezpečnost při vzdělávání; ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zajištění bezpečného prostředí při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících); ochrana zdraví a bezpečnost při práci; ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zajištění bezpečného pracovního prostředí);
 • Dodržování pracovního práva a zákonných povinností: splnění právní povinnosti § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 12. 2021 pod č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/, kterým se nařizuje školám a školským zařízením zajistit:
 • preventivní testování zaměstnanců, kteří nepředložili potvrzení o výjimce;

a v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu pak i:

 • vystavení potvrzení o pozitivním výsledku testu;
 • hlášení KHS prostřednictvím aplikace Covid Forms Application.

 (C.2.) Právní základ pro Zpracování

 • Soulad s právními předpisy: osobní údaje můžeme zpracovávat podle čl. 6. odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), je-li zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které musíme jako škola/školské zařízení zpracovávat. V případě údaje o výsledku testu jako zvláštního (citlivého) údaje také podle čl. 9 odst. 2 písm. i) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tedy je-li zpracování nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

(D) Doba uchování daných osobních údajů

(1) Osobní údaje budeme uchovávat ve formě, která umožní vaši identifikaci, pouze do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.
a:
(2) Kromě toho, pokud budou vzneseny jakékoli příslušné právní nároky nebo bude zahájeno jakékoli jiné právní řízení, můžeme pokračovat ve zpracování Vašich osobních údajů po taková další období, která jsou nezbytná v souvislosti s tímto nárokem nebo takovým řízením.   

(E) Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

(F) Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů mohou být orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice). Osobní údaje mohou být také zpřístupněny oprávněným kontrolním orgánům při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.

(G) Práva, která máte ve vztahu k osobním údajům     

Další informace os zpracování osobních údajů a veškerá Vaše práva naleznete na www…………. (uvést konkrétní odkaz na sekci Ochrana osobních údajů na Vašich webových stránkách).

(L) Kontaktní údaje     Jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení nebo ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, mohou být adresovány Pověřenci ochrany osobních údajů na e-mailové adrese: dpo@dpohotline.cz.