2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání do oboru

Zdravotnické lyceum

 

 

 

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvkové organizace

svou ředitelkou

vyhlašuje

dle  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a dále dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ, ve znění vyhlášky č.243/2017 Sb.,

 

 2. kolo přijímacího řízení

do následujícího oboru:

 

obor vzdělání

 počet volných míst *

kritéria

78-42-M/04  Zdravotnické lyceum

čtyřleté studium s maturitní zkouškou

 

8

 

zde

 

*Počet volných míst k 17.5.2018. 

 

 

 Přijímací zkouška  se nekoná.

 

Střední zdravotnická škola, Opava,  příspěvkové organizace  může k naplnění předpokládaného počtu přijatých žáků vyhlásit svou ředitelkou další kola přijímacího řízení.

 

Termín konání –  pátek 25.5.2018

Podání přihlášky

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku pro 2. kolo přijímacího řízení do  25.5. 2018 ředitelce školy do 11:00h(konečné datum pro doručení přihlášky na sekretariát školy).

 

K přihlášce uchazeč přiloží:

1.      vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku)

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn zákonem stanoveným způsobem ve vstupních prostorách školy a na internetových stránkách školy www.szsopava.cz.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá zápisový lístek na sekretariátě školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Neodevzdání zápisového lístku v uvedené lhůtě znamená vyřazení uchazeče ze seznamu přijatých uchazečů.

 

 

V Opavě dne 17. 5. 2018                                                                        

Mgr. Alena Šimečková

 

                                                                                                                       ředitelka školy


 

 

Tiskopis přihlášky:

ke stažení zde (pdf)

ke stažení zde (xlsx)

případně na stránkách MŠMT zde

 

Součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obory Zdravotnický asistent a Ošetřovatel, který se doplňuje do tiskopisu přihlášky popř. přímo na Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání (tato žádost je určena pro posuzujícího lékaře, doporučujeme stáhnout před návštěvou lékaře). Pokud lékař potvrdí způsobilost přímo do Žádosti, přiloží ji uchazeč k přihlášce).

 

Žádost ke stažení  zde

U oboru vzdělání Zdravotnické lyceum se lékařský posudek nevyžaduje.

 

K přihlášce uchazeč přiloží:

 

1.      uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení

2.      doklady o výsledcích v soutěžích (diplomy, potvrzení o umístění) – viz. Kritéria přijímacího řízení (pouze uchazeči o obor vzdělání Ošetřovatel)

3.      vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou)

4.      vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou)

5.      doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

6.      osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně

 

Dokladem podle odstavce 3. a 4. je i výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

 

V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje.

 

Po uzávěrce přihlášek a jejich zpracování budou zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslány pozvánky k přijímací zkoušce.

 

Cizinci a osoby pobývajících dlouhodobě v zahraničí

 

Osobám, které získaly předchozí vzděláním ve  škole mimo území  České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání  promíjí na žádost přijímací zkouška  z českého jazyka. Střední škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání.

 

Zápisový lístek

 

Úmysl vzdělávat se na dané střední škole musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá zápisový lístek na sekretariátě školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole.

 Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. Ostatním uchazečům vydá na žádost zápisový lístek krajský úřad příslušný dle trvalého místa pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky.

 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

Pokud zápisový lístek odevzdávat nebudete, oznamte prosím tuto skutečnost obratem naší škole (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), dáváte tak možnost přijetí dalším uchazečům v pořadí.

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn  ve vstupních prostorách budovy  školy  a na internetových stránkách školy www.szsopava.cz.

 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Další kola přijímacího řízení

 

Ředitelka školy může k naplnění předpokládaného počtu přijatých žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.