Změna termínů přijímacího řízení

Dne 15. 3. 2021 vydalo MŠMT  Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-4337/2021-6, kterým  se posouvá  termín konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole z 12. a 13. dubna

na 3. a 4. května 2021.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky  se koná ve dnech 2. a 3. června 2021.

V jednotné přijímací zkoušce trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut.

Pozvánky ke konání jednotné přijímací zkoušky obdrží uchazeči nejpozději 14 dnů před konáním jednotné přijímací zkoušky (Praktická sestra, Zdravotnické lyceum).

 

Uchazečům o tříletý obor Ošetřovatel budou zaslány v průběhu měsíce dubna informace o zahájení správního řízení a přidělení registračního čísla, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

 

Výsledky přijímacího řízení čtyřletých oborů vzdělávání (Praktická sestra, Zdravotnické lyceum) i tříletého oboru (Ošetřovatel) budou zveřejněny nejdříve 19. května 2021.

 

Zápisový lístek odevzdají přijatí uchazeči nejpozději do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.


 

příloha pozvánky k přijímací zkoušce

 


 

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Opava, příspěvkové organizace

vyhlašuje

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle vyhlášky č. 353/2016  Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

do následujících oborů vzdělání:

 

obor vzdělání

počet tříd

předpokládaný počet přijímaných uchazečů

kritéria

53-41-M/03  Praktická sestra

čtyřleté studium s maturitní zkouškou

2

54

ZDE

78-42-M/04  Zdravotnické lyceum

čtyřleté studium s maturitní zkouškou

1

26

ZDE

53-41-H/01 Ošetřovatel

tříleté studium s výučním listem

1

24

ZDE

 

Přijímací řízení se dále řídí následujícími právními předpisy a dokumenty:

·         zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;

·         nařízením vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;

·         sdělením MŠMT ČR, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky,

č.j. MSMT-34536/2020-1 ze dne 14.září 2020

 

Informace k přijímacímu řízení

 

Jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou (Praktická sestra a Zdravotnické lyceum) se  koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru  Matematika a její aplikace a vzdělávacího oboru  Český jazyk a literatura ve dvou termínech:

 

První termín jednotné přijímací zkoušky                  12. dubna 2021

Druhý termín jednotné přijímací zkoušky                 13. dubna 2021

 

Pokud uchazeč nebude moci konat jednotnou zkoušku pro závažné důvody (např. zdravotní), umožní škola uchazeči vykonání jednotné zkoušky v náhradním termínu.

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:

První termín jednotné přijímací zkoušky                   12. května 2021

Druhý termín jednotné přijímací zkoušky                 13. května 2021

 

 Přípravou zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribucí, zpracováním a hodnocením výsledků testů bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotné přijímací zkoušky a ilustrační testy jsou zveřejněny na adrese: www.cermat.cz

 

V případě, že počet přijatých přihlášek do některého z oborů vzdělání bude nižší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, může ředitelka školy do 8. března 2021 rozhodnout o tom, že se v daném oboru vzdělání jednotná přijímací zkouška konat nebude. O této skutečnosti budou zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů informováni do 29. března 20201 (v souladu s Opatřením obecné povahy č.j.: MSMT-43073/2020-3 a Opatřením obecné povahy č.j.: MSMT-1452/2021-1).

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky se nevztahují na obor vzdělání Ošetřovatel.

 Přijímací zkouška do oboru vzdělání Ošetřovatel se nekoná.

 

Podávání a vyplňování  přihlášek

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do 1. března 2021 ředitelce školy na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy osobně nebo poštou (Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace, Dvořákovy sady 176/2, 746 01 Opava).

 

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku do nejvýše dvou různých středních škol nebo nejvýše dvou různých oborů vzdělání v jedné střední škole. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Pořadí škol a oboru vzdělání musí být na obou přihláškách shodné. Pořadím škol uvedených v přihlášce se nyní určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána jednotná zkouška v přijímacím řízení pro obory s maturitní zkouškou. Pořadí škol již neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje.

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na naší škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Každý uchazeč, který podal přihlášku alespoň do jednoho oboru vzdělání, ve kterém se koná jednotná přijímací zkouška, má právo konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech. Pokud se v některé ze škol, které uchazeč uvedl na přihlášce, jednotná přijímací zkouška nekoná, pak platí, že uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce, a která jednotnou přijímací zkoušku koná. Taková škola zašle uchazeči pozvánku k jednotné přijímací zkoušce na oba termíny.

 

Datum jednotné přijímací zkoušky na přihlášce uchazeč nevyplňuje!

 

V přihlášce se uvádí číslo datové schránky (pokud ji má  zákonný zástupce, popř. zletilý uchazeč  vytvořenou), do které budou doručeny písemnosti z přijímacího řízení.

 

Přihlášku lze okopírovat, v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout. Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíše a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení.

 

Přihlášku ke vzdělávání je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se vytisknout ji na jeden list. Pokud je přihláška vytištěna na dva listy, je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení  (sešívačkou, přelepit samolepkou s podpisem zákonného zástupce  nebo uchazeče).

 

Tiskopis přihlášky:

·         http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

·         

Součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro obory Praktická sestra a Ošetřovatel, který se doplňuje do tiskopisu přihlášky popř. přímo na Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání (tato žádost je určena pro posuzujícího lékaře, doporučujeme stáhnout před návštěvou lékaře). Pokud lékař potvrdí způsobilost přímo do Žádosti, přiloží ji uchazeč k přihlášce.

lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - ke stažení

 

U oboru vzdělání Zdravotnické lyceum se lékařský posudek nevyžaduje.

 

K přihlášce uchazeč přiloží:

 

1.      uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy podmínek přijímacího řízení

2.      doklady o výsledcích v soutěžích (diplomy, potvrzení o umístění) – viz. Kritéria přijímacího řízení (pouze uchazeči o obor vzdělání Ošetřovatel)

3.      vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou)

4.      vysvědčení nebo ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (pokud klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce není potvrzena školou)

5.      doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

6.      osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně

 

Dokladem podle odstavce 3. a 4. je i výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku nebo jeho úředně ověřená kopie. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

 

V případě dokladů vyhotovených v jiném než českém jazyce přikládá uchazeč jejich úřední překlad do českého jazyka. V případě dokladů vyhotovených ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje.

 

Po uzávěrce přihlášek a jejich zpracování budou zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslány pozvánky k přijímací zkoušce.

 

Cizinci a osoby pobývajících dlouhodobě v zahraničí

 

Osobám, které získaly předchozí vzděláním ve  škole mimo území  České republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání  promíjí na žádost přijímací zkouška  z českého jazyka. Střední škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání.

 

Zápisový lístek

 

Úmysl vzdělávat se na dané střední škole musí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá zápisový lístek na sekretariátě školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole.

 Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. Ostatním uchazečům vydá na žádost zápisový lístek krajský úřad příslušný dle trvalého místa pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky.

 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

Pokud zápisový lístek odevzdávat nebudete, oznamte prosím tuto skutečnost obratem naší škole (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), dáváte tak možnost přijetí dalším uchazečům v pořadí.

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn  ve vstupních prostorách budovy  školy  a na internetových stránkách školy www.szsopava.cz.

 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Další kola přijímacího řízení

 

Ředitelka školy může k naplnění předpokládaného počtu přijatých žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

  

Osobní a citlivé údaje a mlčenlivost

Odevzdáním přihlášky subjekt osobních údajů souhlasí se zpracováním osobních a citlivých údajů. Zpracování osobních a citlivých údajů subjektů bude prováděno pouze v souvislosti se stanoveným účelem – přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole. Rozsah zpracovávaných osobních a citlivých údajů subjektů je dán povinným dokumentem MŠMT, kterým je Přihláška ke vzdělávání – studium ve střední škole a dále vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

Při zpracování osobních a citlivých údajů subjektů se škola zavazuje dostát všem povinnostem, které vyplývají z platné právní úpravy ochrany osobních a citlivých údajů, zejména ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Osobní a citlivé údaje subjektů budou zpracovávány po celou dobu  přijímacího řízení.

Subjekt osobních údajů má právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování.

 

V Opavě dne 28. ledna 2021                                     

 Mgr. Alena Šimečková

                                                                                               ředitelka školy 


Potřebné dokumenty

 

Tiskopis přihlášky ke stažení zde nebo na stránkách MŠMT:

·       http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

      lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání